Seleccionar página

SERVEI

FISCAL I TRIBUTARI

La informació personalitzada, la planificació fiscal i l’assessorament permanent de totes les obligacions tributàries són el nostre objectiu que oferim a les empreses perquè compleixin les normatives fiscals i tributàries vigents a cada moment.

 • Oferim els serveis de: Planificació fiscal personalitzada i el seu seguiment per a empresaris, particulars i societats.
 • Representació davant de l’administració tributària estatal, autonòmica o local.
 • Informació continuada de les novetats fiscals.
 • Assessorament permanent, gestió i liquidació.
 • Assistència de recursos, requeriments i inspeccions.
 • Assistència i tramitació a l’obertura d’empreses de nova creació.
 • Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments.
 • Declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Estimació objectiva: Mòduls.
 • Estimació directa normal i simplificada.
 • Pagaments fraccionats de l’IRPF.
 • Declaracions trimestrals i resum anual de l’IVA.
 • Declaració d’operacions intracomunitàries i operacions amb clients i proveïdors.
 • Impost de societats.
 • Comptes anuals.
 • Alta, baixa o modificació del cens a Hisenda i de l’IAE.
 • Impost de transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD).
 • Impost de successions i donacions (ISD).
 • Altres tributs…

CONTACTAR

C/ JOAN MARAGALL, 36 ENTRESOL B
17002 | GIRONA

972 21 60 17
675 88 89 46

administracio@gabinetdalmau.com